Лабораторія екологічної фізіології та якості продукції

    Лабораторія створена у 2000 році на базі лабораторії біохімії сільськогосподарських тварин, як лабораторія екологічної фізіології і біохімії, з 2007 року — лабораторія екологічної фізіології та якості продукції.
З часу заснування до 2015 року завідувачем лабораторії був д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН Федорук Ростислав Степанович.
У 2015-2021 рр лабораторію очолювала д. вет. н., старший науковий співробітник Ковальчук Ірина Іванвна. 
У 2021-2022 рр в.о. завідувача лабораторії виконувала к. с.-г.н. Цап Марія Михайлівна.
Із липня 2022 завідувачем лабораторії є Каплінський Василь Васильович .

Колектив лабораторії

Каплінський Василь Васильович ― завідувач лабораторії, к. вет. н.

Федорук Ростислав Степанович ― головний науковий співробітник, д. вет. н.

Ковальчук Ірина Іванівна ― провідний науковий співробітник, д.вет.н.

Цап Марія Михайлівна ― науковий співробітни, к. с.-г. н.

Пилипець Андрій Зіновійович ― науковий співробітник, к.с.-г. н.

Насєдкіна Надія Володимирівна  ― головний фахівець

Андрушулік Руслан Леонідович ― аспірант

Діяльність

Тематика лабораторії:

 • вивчення особливостей формування резистентності, адаптації, репродуктивної і продуктивної здатності організму сільськогосподарських тварин у різних агроекологічних умовах
 • екологічна і біохімічна оцінка сировини і продукції тваринництва з врахуванням умов традиційного та органічного виробництва
 • розроблення методів і способів підвищення життєздатності продуктивних тварин
 • теоретичних основ системної оцінки біологічної цінності та якості органічної продукції бджільництва в Україні.

Напрями досліджень лабораторії:

 • моніторинг важких металів у системі корми-тварина-сировина-продукція в агроландшафтних зонах інтенсивного техногенного навантаження
 • дослідження наноматеріалів, отриманих на основі біотичних мікроелементів методом Косінова-Каплуненка
 • вивчення фізіологічної реактивності організму тварин залежно від агроекологічних умов довкілля
 • з'ясування фізіолого-біохімічних механізмів адаптації сільськогосподарських тварин до дії агроекологічних чинників
 • теоретичне обґрунтування і розроблення нових БАД, що підвищують резистентність і адаптаційну здатність організму сільськогосподарських тварин
 • дослідження фізіологічних механізмів впливу БАД на організм продуктивних тварин за різних екологічних умов
 • екологічна і біохімічна оцінка сировини і продукції тваринництва з використанням сертифікованих аналітичних і випробувальних методів досліджень
 • проведення фізіолого-біохімічних досліджень біологічного матеріалу за атестованими у цій галузі акредитації методиками
 • удосконалення існуючих і розроблення нових методів і методик фізіологічних, біохімічних та екологічних досліджень, їх адаптація і гармонізація до сучасних вимог науки та виробництва
 • науковий супровід ведення скотарства, кролівництва, бджільництва і рибництва за умов традиційного та органічного виробництва
 • обґрунтування та впровадження методів підвищення ефективності ведення бджільництва у племінних і товарних пасіках та отримання екологічної продукції
 • визначення біологічної цінності та якості продукції, в т.ч. органічної, за вмістом основних біогенних елементів, класів ліпідів
 • токсикологічні дослідження на лабораторних тваринах

Дослідження проводяться на продуктивних і лабораторних тваринах з використанням сучасних фізіолого-біохімічних, екологічних, клінічних та біологічних методів.

молоко: вміст води, жиру, СЗМЗ, білка, лактози, густина, температура замерзання, рН, провідність, кількість соматичних клітин, мінеральний склад;

продукція бджільництва (мед, перга, стільники): масова частка води, діастазне число, масова частка сахарози, вміст проліну, гідроксиметилфурфуролу, кислотність, мінеральний склад.

Матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і приладна база лабораторії є достатні для їх виконання на сучасному науково-методичному рівні з використанням таких приладів: спектрофотометр "СФ-46", колориметр фотоелектричний "КФК-2МП", аналізатор молока "АМВ -1-02", для контролю кількості соматичних клітин у молоці (детальніше), "EKOMILK TOTAL", що сертифікований за вимогами ІSO для визначення семи фізико-хімічних показників молока різних видів сільськогосподарських тварин (детальніше), центрифуги різних типів, мікроскоп "Біолам Р-16 (OU-35)", термостат, сушильна шафа, ваги аналітичні і технічні, морозильна камера, холодильник, муфельна піч для сухої мінералізації біологічного матеріалу, сучасні комп’ютери.

Лабораторія акредитована для проведення фізіолого-біохімічних досліджень, (атестат акредитації № 010/біол. від 18.10.2011 року виданий Технічним комітетом № 132 Держспоживстандарт

Завдання, грантиу України "Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки.")

Лабораторія виконує завдання на 2021-2025 рр. у Програмі наукових досліджень 33 «Система комплексного наукового забезпечення бджільництва України» (Бджільництво), завдання 33.00.02.05. Ф «Дослідження механізмів впливу цитратів мікроелементів та імунобіотика на організм бджіл»

Наукові досягнення

За 2000-2015 рр. співробітниками лабораторії опубліковано понад 700 наукових праць, у тому числі: 

 • 6 підручників
 • 6 посібників
 • 2 довідники
 • 10 методичних рекомендацій
 • 4 технічних умов, 35 патентів
 • 365 статей у фахових провідних журналах
 • понад 285 наукових праць у міжвідомчих тематичних збірниках.

Розроблено 3 СОУ та гармонізовано 5 ISO у  ДСТУ. 

Співробітниками та аспірантами лабораторії захищено 4 докторські та 35 кандидатських дисертацій.

Нові наукові публікації

 1. Fedoruk RS, Kovalchuk II, Mezentseva LM, Tesarivska UI, Pylypets AZ, Kaplunenko VH. Germanium compounds and their role in animal body. Bìol. Tvarin. 2022; 24 (1): 50–60. DOI: 0.15407/animbiol24.01.050
 2. YV Lesyk, AZ Dychok-Niedzielska, ОV Boiko, ОF Honchar, МІ Bashchenko, ІІ Kovalchuk, BV Gutyj. Hematological and biochemical parameters and resistance of the organism of mother rabbits receiving sulfur compounds. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2022; 13(1): 60–66. https://doi.org/10.15421/022208. (Web of Science)
 3. Fedoruk, R. S., Tesarivska, U. I., Kovalchuk, I. I., Tsap, M. M., Kaplunenko, V. H., Koleschuk, O. I., Khrabko, M. I. Biological effects of iodine, selenium, sulfur citrates in broiler chickens. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021; 12(3), 523-530. https://doi.org/10.15421/022172. (Web of Science)
 4. I.I. Kovalсhuk, R.S. Fedoruk, M.Ya. Spivak, M.M. Romanovyсh, R.Ya. Iskra. Laсtobaсillus сasei IMV B-7280 Immunobiotic Strain Influence on the Viability of Honey Bees and the Content of Microelements in the Organism. Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):42–50. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.042. (Scopus)
 5. Boiko O, Honchar O, Lesyk Y, Kovalсhuk I, Gutyj B, Dychok-Niedzielska А. Effect of consumption of I, Se, S and nanoaquacitrates on hematological and biochemical parameters of the organism of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021; 12(2): 335-340. https://doi.org/10.15421/022145 (Web of Science)
 6. Buchko O, Havryliak V, Pylypets A, Buchko T. Effect of food supplement of humic origin on the hematological and biochemical parameters in the CR (VI) exposed rats. J Res Pham 2021;25(3):271-276. DOI: 10.29228/jrp.17 (Scopus)
 7. Fedoruk R.S., Tesarivska U.I., Kovalchuk I.I., Tsap M.M., Khrabko M.І., Koleshchuk O.I. Thyroid – metabolic activity of iodine citrate nanocomposition in male rats. Ukr. Biochem. Journal. 2021; 93 (3) : 92-100. https://doi.org/10.15407/ubj93.03.092
 8. Gutyj B, Said W, Kutsan O, Kukhtyn M, Kushnir I, Makhorin H, Kovalchuk І, Yaremko O, Magrelo N, Sus H, Vus U, Sobolta A, Leskiv K. Fenbenzyl and fenbendazole impact on the dog's liver protein synthesizing function during experimental infestation with the pathogen toxocariasis. Ukrainian Journal of Ecology. 2021; 11(3): 124-129. DOI: 10.15421/2021_152 (Web of Science)
 9. ІІ Ковальчук. Бджоли: біоіндикатори довкілля. Словацький аграрний університет в Нітрі, 2020. 109 p. https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738
 10. Boiko О, Honchar О, Lesyk Y, Kovalchuk І, Gutyj B. Influence of zinc nanoaquacitrate on the immuno-physiological reactivity and productivity of the organism of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020; 11(1): 133-138. https://doi.org/10.15421/022020 (Web of Science)
 11. Kotyk B, Iskra R, Slivinska O, Liubas N, Pylypets A, Lubenets V, Pryimych V. Effects of ethylthiosulfanylate and chromium (VI) on the state of pro/antioxidant system in rat liver. The Ukrainian Biochemical Journal. 2020; 92: 78-86.  https://doi.org/10.15407/ubj92.05.078 (Scopus)
 12. Lesyk Y, Ivanytska A, Kovalchuk I, Monastyrska S, Hoivanovych N, Gutyj B, Zhelavskyi M, Hulai O, Midyk S, Yakubchak O, Poltavchenko T. Hematological parameters and content of lipids in tissues of the organism of rabbits according to the silicon connection. Ukrainian Journal of Ecology. 2020; 10(1): 30-36. DOI: 10.15421/2020_5 (Web of Science)
 13. Kovalchuk I, Dvylyuk I, Lecyk Y, Dvylyuk I, Gutyj B. Physiological relationship between content of certain microelements in the tissues of different anatomic sections of the organism of honey bees exposed to citrates of argentum and cuprum. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019; 10(2): 177-181. DOI: 10.15421/021926 (Web of Science)

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect