Лабораторія розведення та селекції тваринLogo Rozvedennya

Лабораторія створена у 2000 році як лабораторія генетики і розведення тварин. 2004 р. перейменована у лабораторію біотехнології і генетики, у 2005 р.– розведення і генетики тварин, а у 2007 р. – біологічних основ генетики і селекції тварин.  Після приєднання до неї у 2012 р. лабораторії ембріональної біотехнології вона мала назву репродуктивної біотехнології та розведення тварин, а з 2015 р. – розведення та селекції тварин.

Колектив лабораторії:

Федорович Єлизавета Іллівна – завідувач лабораторії,  д. с.-г. н.

Кузів Маркіян Ігорович – провідний науковий співробітник, д. с.-г. н.

Мазур Наталія Петрівна – провідний науковий співробітник, д. с.-г. н.

Чокан Тарас Васильович – старший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Кузів Наталія Михайлівна – старший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Петько Марія Сергіївна – фахівець

Напрями досліджень

 • удосконалення та консолідація порід великої рогатої худоби
 • вивчення селекційно-генетичних та біологічних особливостей тварин
 • розробка ефективних методів та форм збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин
 • генетичне маркерування бажаного спадкового матеріалу при формуванні генеалогічної структури порід
 • вивчення динаміки генетичної мінливості популяцій та порід західного регіону України
 • вивчення стану гомозиготності за поліморфними системами білків і ферментів крові та білків молока і встановлення їх взаємозв'язків з господарсько корисними ознаками тварин
 • розробка та теоретичне обґрунтування параметрів добору за показниками росту й розвитку, молочної продуктивності, відтворювальної здатності та комплексом селекційно-генетичних і біологічних ознак
 • розробка перспективних планів селекційно-племінної роботи та програм селекції молочної худоби
 • Дослідження проводяться на продуктивних тваринах з використанням сучасних методів: зоотехнічних, біохімічних, морфологічних, хімічних, генетичних та біометричних

Завдання, що виконує лабораторія

  Дослідження, які проводять співробітники лабораторії, є складовою частиною державних програм ПНД 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття (Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві)», фундаментальні дослідження та ПНД 43 «Адаптаційні процеси у високопродуктивних сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників» («Фізіологія і біохімія тварин»), прикладні дослідження.

Згідно з програмою ПНД 31 у 2021–2025 роках виконується завдання 31.02.01.04. Ф «Дослідити мінливість ознак прояву фенотипу молочної худоби та розробити шляхи підвищення її продуктивності».

Згідно з програмою ПНД 43 у 2021–2023 роках виконується завдання 43.00.01.05. П Дослідити вплив генетичних та середовищних чинників на формування молочної продуктивності корів в різних кліматичних зонах України.

Наукові здобутки лабораторії

     На базі лабораторії підготовлено чотири кандидати наук та ведеться підготовка шести кандидатських і трьох докторських дисертацій. Співробітниками лабораторії опубліковано понад 400 наукових праць, в тому числі 1 підручник, 4 навчальні посібники, 12 монографій, 15 рекомендацій, вказівок, програм та 3 патенти на корисну модель

Розробки лабораторії

 • метод поетапного відбору телиць української чорно- та червоно-рябої молочних порід за показниками вагового та лінійного росту;
 • критерії відбору корів української чорно- та червоно-рябої молочних порід за комплексом селекційних ознак;
 • параметри відбору бугаїв-плідників західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за показниками спермопродуктивності;
 • спосіб формування високоцінних генотипів;
 • спосіб оптимізуючого відбору у популяціях молочної худоби;
 • програми селекції західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи;
 • метод стимуляції ранніх окотів овець.

Лабораторія пропонує

для сільськогосподарських підприємств:

 • розробка планів селекційно-племінної роботи і програм селекції великої рогатої худоби та їх наукового супроводу; 
 • комплексна оцінки маточного поголів’я; 
 • удосконалення системи організації і ведення племінної роботи у господарствах; 
 • дослідження генетичних і біологічних особливостей тварин;
 • розроблення методів підвищення племінних та продуктивних якостей тварин; 
 • розробка ефективних методів та форм збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин.

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect