Стратегія розвитку Інституту біології тварин НААН
на період 2021-2025 років.

Затверджено Вченою радою Інституту біології тварин НААН
від 05.11.2020 року, Протокол 11

ІБТ НААН – провідна науково-дослідна установа у галузі тваринництва та ветеринарної медицини, головний науково-методичний центр в Україні з питань фізіології, біохімії та живлення тварин. З часів заснування Інститут функціонує як теоретично-прикладний науковий заклад завданням якого є вивчення теоретичних аспектів біології тварин для подальшого застосування їх у практичній діяльності як співробітниками Інституту, так й науковцями інших установ.

Основні напрями наукової діяльності Інституту – вивчення біологічних основ росту та розвитку тварин, обміну речовин та енергії у тварин, розробка біотехнологічних методів підвищення відтворювальної здатності, способів одержання екологічно безпечних продуктів харчування, дослідження захворювань тварин.

Стратегією розвитку ІБТ НААН є забезпечення якісного освітньо-наукового процесу підготовки фахівців ступеня доктора філософії шляхом поєднання навчання та наукових досліджень, що базуються на здобутках потужних наукових школах Інституту та сучасних досягнень вітчизняної та світової науки, освіти та галузі тваринництва.

Стратегічні цілі розвитку Інституту:

• Виконання фізіологічні, біохімічні та молекулярно-біологічних досліджень у галузі біології, ветеринарної медицини і технології тваринництва з урахуванням інтересів вітчизняного ринку, досягнень європейської та світової науки з метою отримання нових знань та їх практичного впровадження задля розвитку національного тваринництва до інноваційної галузі.

• Збереження та посилення позиції Інститут як одного із провідних наукових центрів з проведення пріоритетних фундаментальних і прикладних досліджень з питань фізіології, біохімії сільськогосподарських тварин в Україні.

• Створення сприятливих умов для функціонування діючих та формування нових наукових шкіл Інституту як осередка знань і підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців з поглибленими знаннями теоретичних аспектів біології сільськогосподарських тварин.

• Підвищення міжнародного авторитету Інституту через забезпечення якості наукових досліджень, спільних науково-дослідних проєктів та грантової діяльності.

• Впровадження створених в Інституті винаходів, патентів, комерціалізація результатів досліджень.

• Впровадження сучасних механізмів мотивації наукових працівників Інституту до безперервного професійного зростання, саморозвитку, творчій самореалізації, зокрема, заохочення і сприяння до підвищення кваліфікації, стажувань (в тому числі за кордоном), членству в профільних організаціях, товариствах.

• Здійснення підготовки докторів філософії та докторів наук через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями 091– «Біологія», 211 – «Ветеринарна медицина» і 204 – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва».

• Надання здобувачам теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для самостійної наукової діяльності згідно вимог, які ставляться до третього наукового вищої освіти.

Діяльність Інституту передбачає пошук та аналіз актуальних науково-господарських проблем, формування пріоритетних наукових напрямів, широку співпрацю з вітчизняними та закордонними науковими установами, закладами вищої освіти та виробничниками, отримання грантів, патентів, публікацію результатів у провідних наукових виданнях, популяризацію результатів досліджень на міжнародних наукових конференція, з'їздах і форумах з метою подальшої інтеграції у світове наукове співтовариство.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect