Стефанишин Ольга Михайлівна

старший науковий співробітник

кандидат біологічних наук,  старший науковий співробітник

oliastef @ukr.net

 

ORCID ID 0000-0002-2176-2245

Scopus Author ID: 56770038500

Research ID AAE-1282-2021

Google Scholar citations

Освіта

У 1997 р. закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «біохімік-викладач».

З грудня 1997 року зарахована в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 03.00.04 - біохімія при Інституті землеробства і біології тварин УААН (Інститут біології тварин УААН). 

У 2003 році захистила дисертацію на тему «Особливості протеолітичних процесів у травному тракті телят» і отримала диплом кандидата біологічних наук за (спеціальність 03.00.04-біохімія). Науковий керівник – д. б. н., професор Сологуба Л. І. 

Професійний досвід

У 2001 році прийнята на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії обміну речовин.

З січня 2004 року переведена на посаду наукового співробітника лабораторії обміну речовин Інституту біології тварин УААН.

З березня 2005 року переведена на посаду старшого наукового співробітника лабораторії обміну речовин Інституту біології тварин УААН. 

З січня 2012 року призначена на посаду завідувача лабораторії біотехнології мікроорганізмів.

З 2015 року працює в лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці на посаді старшого наукового співробітника.

У 2013 році отримала диплом старшого наукового співробітника.

Наукова діяльність

Секретар Методичної комісії Інституту біології тварин НААН.

Член Українського біохімічного та Українського фізіологічного товариств.

Автор та співавтор 95 наукових праць, 2 авторських свідоцтв, 2 ДСТУ України, 1 СОУ, 7 ДСТУ ISO України.

Основні наукові праці

Патент на корисну модель 95494 Україна МПК C12N 1/16(2006/01) "Спосіб одержання біомаси каротиновмісних кормових дріжджів" опубл. 25.12.2014./ Стефанишин О. М., Гураль С. В., Камінська М. В., Борецька Н. І., Цепко Н. І./ Бюл. № 24.

Stefanyshyn O. M., Kaminska M. V., Hural S. V., Popyk I. M., Ponkalo L. I., Boretska N. I. Caroteneproduced yeasts biomass as a probiotic in poultry feeding// Актуальные проблемы биологии в животноводстве: Материалы шестой Международной конференции, посвященной 55-летию ВНИИФБиП (г.Боровск, 15-17 сентября 2015 г.). Боровск, ВНИИФБиП, 2015. – С.223-224.

O. Stefanyshyn, V. Starchevskyy, S. Gural , M. Kaminska The effective method of destroying the cell wall of caroteneprodused yeast Xanthophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвяченої 55-річчю Інституту біології тварин НААН (2-3 жовтня 2015 р., м. Львів), Біологія тварин, 2015. – т.17, №3. – с.208.

Стефанишин О. М., Камінська М. В., Гураль С. В., Попик І. М., Борецька Н. І., Понкало Л. І. “Лікувально-профілактичний препарат на основі каротиносинтезувальних дріжджів Phaffia rhodozyma для корекції дисбіотичних порушень кишечника тварин” ─ Львів, 2015 ─ 24с. 

D. A. Klymyshin, O. М. Stefanyshyn, V. A. Fedorenko Role of Genes snoaM, snoaL, and snoaE in the Biosynthesis of Nogalamycin in Streptomyces nogalater Lv65// Cytology and Genetics, 2015, Vol. 49, No. 3, pp. 152–157.