LogoObmin

ОГЛЯД

Лабораторія обміну речовин заснована у 1960 р. доктором біологічних наук, професором Степаном Зеноновичем Гжицьким, який керував лабораторією до 1976 р. Наступними завідувачами лабораторії були: з 1976 по 1997 р. доктор біологічних наук, професор Григорій Іванович Калачнюк; з 1997 по 2007 рік: д доктор біологічних наук, професор Леонід Ілліч Сологуб; з 2007 по 2019 р. доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Юрій Тарасович Салига. З січня 2020 р. завідувачем лабораторії є доктор сільськогосподарських наук, професор Петро Васильович Стапай.

ПЕРСОНАЛ ЛАБОРАТОРІЇ

Стапай Петро Васильович – завідувач лабораторії, д. с-г. н., професор

Дзень Євген Олексійович – провідий науковий співробітник, к. с.-г. н., с.н.с.

Буслик Тетяна Володимирівна – старший науковий співробітник, к. б. н., с.н.с.

Сачко Роман Григорович – старший науковий співробітник, к. с-г. н.

Невоструєва Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник, к. с-г. н.

Росаловський Володимир Петрович – старший науковий співробітник, к.б.н.

Скорохід Андрій Володимирович– науковий співробітник, к. с-г. н.

Стахів Надія Петрівна – науковий співробітник, к. с-г. н.

Михалюк Василина Володимирівна – науковий співробітник, к.б.н.

Сав’як Зоряна Ігорівна – головний фахівець

АСПІРАНТИ

Мигаль Наталія Вікторівна – аспірант

Передерій Діана Богданівна – аспірант

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лабораторія виконує завдання у Програмі наукових досліджень 43 «Адаптаційні процеси у високопродуктивних сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників»:

  • 43.00.01.01 Ф Дослідити вплив екологічних і кліматичних чинників на обмін речовин у тварин та розробити методи попередження метаболічних порушень (2021-2025 рр.);
  • 43.00.01.06. П Дослідити екобіологічні особливості вовни овець різних порід залежно від кліматичних зон їх розведення (2021-2023 рр.).
 • Дослідження фізіолого-біохімічних змін різноманітних систем організму під дією екологічних і кліматичних чинників.
 • Пошук генів відповідальних за формування продуктивних якостей у сільськогосподарських тварин.
 • Аналіз поліморфізмів генів-кандидатів на можливість застосування у маркер-асоційованій селекції для покращення господарсько-корисних ознак у тварин.
 • Вивчення фізіолого-біохімічних основ живлення жуйних тварин з метою розробки науково обґрунтованих заходів підвищення біоконверсії корму в їх високоякісну продукцію — молоко, м'ясо, вовну.
 • Дослідження впливу змін клімату та теплового стресу на обмін речовин та продуктивність сільськогосподарських тварин та птиці.
 • Вплив теплового стресу на функцію печінки тварин та пошук ефективних гепатопротекторних засобів за екстремальних температурних умов та субклітинним кетозом
 • Вивчення фізичних (тонина, міцність, розчинність) показників вовни овець різних порід залежно від зон їх розведення.
 • Дослідження захисних властивостей вовняного воску, його ліпідного складу під дією факторів навколишнього середовища.
 • Вивчення структури та їх хімічного складу вовни овець різних порід залежно від зон їх розведення.
 • З’ясування ролі структурних ліпідів вовни у формуванні фізико-хімічних та технологічних властивостей вовняних волокон.
 • Розроблення способів оцінки процесів вовноутворення та рекомендацій з виробництва екологічно безпечної для здоров’я споживачів вовняної сировини.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Створення Українського науково-дослідного інституту фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин у Львові стало можливим завдяки високому авторитету всесвітньо відомого українського біохіміка Степана Ґжицького та сформованій ним львівській школі біохіміків.

Лабораторія обміну речовин імені С.З. Гжицького акредитована за рівнем оснащення лабораторії, методичного забезпечення та підготовки кадрів, відповідає галузевим вимогам щодо проведення аналітичних та випробувальних досліджень сировини, продукції, біологічного матеріалу на відповідність нормативній документації та надання практичних консультацій № 029/лаб прод. від 16.05.2018 Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Лабораторією розроблено низку рекомендацій з різних питань племінної галузі тваринництва, спрямованих на підвищення продуктивності та покращення якісних показників їх продукції.

Найбільш вагомим внеском цих досліджень було визначення ролі рубця в загальному обміні речовин та дослідження симбіозу між жуйними тваринами та мікроорганізмами, що мешкають у рубці. Пріоритетними напрямками досліджень були: симбіотичні процеси у жуйних тварин, фізіолого-біохімічні основи білкового та енергетичного живлення тварин, підвищення якості та збереження поживної цінності кормів.

З ініціативи академіка Г. Богданова Л. Сологуб керував першими дослідженнями метаногенезу в рубці жуйних тварин і викиду метану жуйними тваринами в атмосферу. Ці дослідження були дуже цікавими як з екологічної, так і з економічної точки зору і були спрямовані на виявлення впливу регіональних і агротехнічних факторів на метаногенез жуйних тварин і розробку шляхів його регулювання.

Основними напрямами наукової діяльності є: вивчення фізіологічних, біохімічних, токсикологічних і нейробіологічних особливостей впливу деяких фосфорорганічних сполук (зокрема хлорпірифосу) на розвиток і функціонування центральної нервової системи, вивчення окремих механізмів нейрогенезу в нормі. і в патології, а також вивчення проблем екологічної та біомедичної безпеки при застосуванні пестицидів. Отримані Ю. Салигою результати дозволяють сформувати фундаментальне уявлення про фізіолого-біохімічні особливості дії хлорпірифосу на щурів на різних рівнях організації — від окремої клітини до цілого організму. Було запропоновано розширений і доповнений шлях фізіологічних і біохімічних механізмів токсичності хлорпірифосу, який не обмежується загальновідомими антихолінергічними ефектами, але також тісно пов’язаний з явищем окисного стресу та метаболізмом біологічно активних металів у тканинах організму.

У лабораторії розроблено цілу низку рекомендацій з питань попередження та ліквідації таких вад вовни, як пожовтіння, звалювання та патологічного стоншення («голодна тонина») вовняних волокон, використання макро- і мікроелементів, амінокислот, ріпакових кормів, фільтроперліту та сухих яблучних вичавок у годівлі овець.

Всесторонніми біохімічними дослідженнями виявлено цілий ряд тестів-маркерів, які позитивно корелюють з показниками продуктивності і, насамперед з настригами вовни. Такими маркерами виявилися лактатдегідрогеназа (особлива субодиниця А), фосфоліпіди, а також інтенсивність ендогенного дихання. Вивчення процесів меланогенезу в шкірі овець та розроблення рекомендацій з розведення гірськокарпатських овець з кольоровою вовною. 

Співробітники лабораторії є співавторами створення української гірськокарпатської породи овець та нового породного типу закарпатських тонкорунних овець.

ЗАЦІКАВЛЕННЯ У СПІВПРАЦІ

Дослідження фізіолого-біохімічних змін різноманітних систем організму під дією екологічних і кліматичних чинників.

Пошук генів відповідальних за формування продуктивних якостей у сільськогосподарських тварин.

Аналіз поліморфізмів генів-кандидатів на можливість застосування у маркер-асоційованій селекції для покращення господарсько-корисних ознак у тварин.

Вивчення фізіолого-біохімічних основ живлення жуйних тварин з метою розробки науково обґрунтованих заходів підвищення біоконверсії корму в їх високоякісну продукцію — молоко, м'ясо, вовну.

Лабораторія пропонує:

 • фізіолого-біохімічні дослідження крові, м’язів сільськогосподарських тварин та свійської птиці;
 • консультативна допомога господарствам з питань живлення тварин різних видових, вікових і продуктивних груп;
 • проведення аналізу кормової бази для сільськогосподарських тварин;
 • проведення досліджень у кормах, кормосумішах та зернових компонентах

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ

Chhugani K, Frolova A, Salyha Y, Fiscutean A, Zlenko O, Reinsone S, et al. Remote opportunities for scholars in Ukraine. Science 2022;378(6626):1285-1286. DOI: 10.1126/science.adg0797 (Scopus)

Mykhaliuk VV, Havryliak VV, Salyha YT. The Role of Cytokeratins in Ensuring the Basic Cellular Functions and in Diаgnosis of Disorders. Cytol. Genet. 2022;56(6):530-540.DOI: https://doi.org/10.3103/S0095452722060093 (Scopus)

Salyha N, Salyha Y. L-glutamic acid mitigates carbon tetrachloride-induced acute tissue injury by reducing oxidative stress in a rat model. Current Chemical Biology. 2022; 16 (2): 130–137. DOI: 10.2174/2212796816666220408104856 (Scopus)

Buslyk TV, Rosalovsky VP, Salyha YT. PCR-Based Detection and Quantification of Mycotoxin-Producing Fungi. Cytol Genet. 2022;56(1):16-30. DOI: https://doi.org/10.3103/S0095452722010042

Havryliak V, Mykhaliuk V, Kochubei V. Characteristics of regenerated keratin and keratin-based film. Biopolym. Cell. 2021; 37(5): 335-345. DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A5F 

Rumynska T, Hural A, Konechnyi Y, Vynnytska R, Lozynskyi A, Salyha Y, Korniychuk O, Lesyk R. Microbial biofilms and some aspects of anti-inflammatory drug use. Biopolym. Cell. 2021; 37(4): 247-258. DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A57

Vudmaska I, Petrukh I, Sachko S, Vlizlo V, Kosenko Y, Kozak M, Petruk A. Using hop cones, vitamin E, methionine, choline and carnitine for treatment of subclinical ketosis in transition dairy cows. Adv. Anim. Vet. Sci. 2021; 9(1): 55-62. DOI: http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2021/9.1.55.62

Havryliak V, Mykhaliuk V, Petrina R, Fedorova O, Lubenets V, Novikov V. Adsorbents based on keratin for lead and cadmium removal. Current Applied Science and Technology. 2020; 20(1): 136-143

Salyha N, Salyha Y. Protective role of l-glutamic acid and l-cysteine in mitigation the chlorpyrifos-induced oxidative stress in rats. Environ Toxicol Pharmacol. 2018; 64: 155-163. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.etap.2018.10.010

Hrabovska SV, Salyha YT. Animal Models of Autism Spectrum Disorders and Behavioral Techniques of their Examination. Neurophysiology 2016;48(5):380-388. DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11062-017-9613-2

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Лабораторія обміну речовин імені Степана Гжицького

Контактна особа: Стапай Петро Васильович – завідувач лабораторії, д. с-г. н., професор

Телефон: +38 (063) 44 30 921

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect