Ковальчук Ірина Іванівна

завідувач лабораторії

доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник

тел. +380-32-270-20-39

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar citation

Освіта та професійна діяльність

У 1999 році закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького.  1999-2002рр. ― навчання в аспірантурі в Інституті біології тварин УААН. З січня 2004 року зарахована на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії екологічної фізіології і біохімії Інституту біології тварин УААН. 

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізіолого – біохімічні показники крові, молока і тканин великої рогатої худоби при аліментарному навантаженні кадмієм і цинком» за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (науковий керівник: доктор ветеринарних наук Федорук Р.С.). З жовтня 2006 переведена на посаду наукового співробітника, а з 2007 року – на посаду старшого наукового співробітника лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин УААН. У 2009 році присвоєно вчене завання старшого наукового співробітника. З 2010 по 2012 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених та голова Ради молодих вчених і дослідників Інституту. 

З 2011 по 2014 навчання у докторантурі Інституту біології тварин НААН.

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: “Важкі метали та ліпіди тканин і продукції бджіл за умов традиційного й органічного бджільництва та способи корекції їхніх рівнів” за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (науковий консультант: доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН Федорук Р.С.). 

З 2015 року — завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН, а за сумісництвом ― доцент кафедри технології м'яса, м'ясних та олійно-жирових виробів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 

Наукова діяльність

Член  вченої ради Інституту біології тварин НААН.

Член Координаційно-методичної ради з виконання ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин».

Член методичної комісії Інституту біології тварин НААН.

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01.

Член редколегії журналу «Біологія тварин».

Член Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка. 

За період наукової діяльності опубліковано 120 наукових праць, у т.ч. довідник, 3 методичні рекомендації, статті у закордонних виданнях, отримано 5 патентів, 2 технічні умови України.

Наукові зацікавлення

Основними напрямами наукової діяльності

  • вивчення механізмів впливу агроекологічних, сезонних і техногенних факторів на біологічну цінність корму і продукції скотарства та бджільництва,
  • розроблення способів способи і методів зниження негативного впливу важких металів на організм тварин і якість їх продукції,
  • дослідження механізмів впливу важких металів в системі рослина-тварина-продукція для удосконалення технологічних елементів годівлі худоби та бджіл в умовах інтенсивного техногенного навантаження.

Основні наукові праці.

Федорук Р.С., Ковальчук І.І. Біологічна цінність і якість молока в контексті техногенного забруднення природного середовища екологічної безпеки // Біологія тварин. – 2007. – Т.9, №1-2. – С.90-99.

Ковальчук І.І., Федорук Р.С., Рівіс Й.Ф., Саранчук І.І. Вміст окремих важких металів та жирних кислот в ”язиках” стільників бджіл за різних екологічних умов довкілля // Науково-технічний бюлетень ІБТ. – 2010. – Вип.11. – №2-3. – С. 295-299.

Федорук Р.С., Ковальчук І.І., Ковальська Л.М., Ковальський Ю.В., Гавраняк А.Р. Ліпідний склад медоносних бджіл за умов згодовування добавки хрому хлориду // Біологія тварин — 2011. — Т.13, №1-2, С. 205-210.

Ковальчук И.И. Содержание тяжелых металлов в организме пчел и их продукции с разных экологических зон Прикарпатья // Пчеловодство . ─ 2012. ─ №2. ─ С.6-7. 

Ковальчук І.І. Мінеральний і жирнокислотний склад перги бджіл за розміщення пасіки в умовах органічного виробництва [Електронний ресурс] / І. І. Ковальчук, Р. С. Федорук, Й. Ф. Рівіс // Наукові доповіді НУБіП.― 2012. ― №7(36). Режим доступу до журналу: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journal/Nb/2012_7/12kiy.pdf 

Ковальчук І.І. Вміст Cd, Pb, і Ni в організмі медоносних бджіл за згодовування цитрату Хрому та Селену // Ветеринарна біотехнологія .─ 2012. ― Вип. 22. ─ С. 219-223  

Kovalchuk I. I. Lipid composition of melliferous bees’ head tissues at placing apiaries in traditional and organic production conditions // Тhe xth young scientists meeting Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Krakow, 2013. –   p.148-151

Федорук Р.С. Уміст мінеральних елементів в організмі медоносних  бджіл  та їхній продукції за розміщення пасік в умовах традиційного та органічного виробництва / Р.С. Федорук, І.І. Ковальчук // Вісник аграрної науки. ― 2013. ― №12. ― С.45-48 

Ковальчук І.І. Мінеральний вміст у продуктах бджільницва за умов органічного і традиційного виробництва // Тваринництво України. ─ 2014. ─ №1. – С. 14-17

Ковальчук І.І.  Вміст важких металів у тканинах організму медоносних бджіл і продукції за умов органічного та традиційного виробництва [Електронний ресурс]/ Ковальчук І.І., Федорук Р.С. // Наукові доповіді НУБіП.− 2014. − №47.― Режим доступу до журналу  http://nd.nubip.edu.ua/2014_5/13.pdf 

Патент на корисну модель № 90302 Україна А 61К39/36 Спосіб збагачення підгодівлі бджіл / Р.С. Федорук, І.І. Ковальчук; заявник і власник Інститут біології тварин НААН. – № u 201312580; заявл. 28.10.2013; опубл. 26.05.2014; Бюл. №10 

Патент на корисну модель № 94669 Україна А 01К59/00 Спосіб підгодівлі бджіл / Федорук Р.С., Ковальчук І.І.; заявник і власник Інститут біології тварин НААН – № u 201406087; заявл. 3.06.2014; опубл. 25.11.2014; Бюл. №22 

ТУ У 10.9-30995014-011:2014 Мінеральна добавка для підгодівлі бджіл / Федорук Р.С., Ковальчук І.І. . ― 2014. ― 18с.

Ковальчук І.І., Ковальська Л.М. Мед і методи його дослідження // Методичні рекомендації. – Львів, 2014. – 44с.

Fedoruk R. S. The content of certain heavy metals in tissues and products of honey-bees under the condition of their feeding with native soy flour adding chloride and aquanano chrome citrate / R. S. Fedoruk, L. I. Romaniv, I. I. Kovalchuk // Біологія тварин. –– 2015. –– Т. 17, № 1. –– С. 140–148.

До початку конференції залишилось

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація