Хром у живленні тварин : Монографія / Р. Я. Іскра, В. В. Влізло, Р. С. Федорук, Г. Л. Антоняк. — Київ : Аграрна наука, 2014. — 312 с.

Chrom IskraУ представленій монографії проаналізовано й узагальнено нові сучасні дані літератури та резуль­тати власних досліджень авторів щодо ролі Хрому(III) у живленні тварин. Розглянуто дані стосовно поширеності Cr(III) у природному середовищі, його засвоєння та вмісту в організмі. Проаналізовано роботи, присвячені вивченню біохімічних регуляторних механізмів дії Cr(ІІІ) на метаболізм в організмі тварин. Узагальнено експериментальні дані щодо реіуляції вуглеводного, ліпідного, протеїнового обмінів за впливу сполук Cr(III). Показано особливості функціонування антиоксидантної, імунної, ендокринної та NO-синтазної систем в організмі тварин за дії Cr(III). Висвітлено вплив Cr(III) на тривалісгь життя та метаболічні порушення в організмі за його дефіциту.

На основі проведеного аналізу літератури та результатів досліджень авторів об­ґрунтовано актуальність цього напряму і необхідність подальшого детального вив­чення біохімічних процесів в організмі тварин у різні фізіологічні та критичні періоди онтогенезу за впливу нових, раніше не досліджуваних сполук Cr(III), отриманих з вико­ристанням нано- і біотехнологій. Доведено, що розроблені авторами схеми та способи застосування сполук Хрому(III) для корекції обмінних процесів в організмі тварин за умов стресів, вагітності, пологів і лактації можуть мати прикладне значення.

Монографія рекомендується для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які вивчають мінеральний обмін, процеси живлення та регуляцію метаболізму в організмі тварин.

ISBN 978-966-540-369-8

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect