Планування наукової роботи здобувача

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом терміну підготовки в аспірантурі.
Індивідуальний план наукової роботи погоджується аспірантом з його науковим керівником, заслуховується на засіданні кафедри та затверджується вченою радою.
Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи. Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою Інституту рішення про відрахування аспіранта.

Звітування 

Аспіранти не менше, ніж два рази на рік звітують на засіданні Вченої ради інституту про виконання індивідуального плану та науково-навчальної програми. 

За результатами поетапного контролю аспіранти подають вченому секретарю Інституту короткий звіт про результати виконання розгорнутого плану роботи поточного року навчання. Аспіранти, які не виконали план роботи, за рішенням вченої ради інституту відраховуються з аспірантури та відшкодовують затрати на їх навчання.

Звітування (річне, проміжне) про виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантів, здобувачів та докторантів за відповідний період відбувається систематично на засіданнях вчених рад Інститу в усній формі з представленням результатів виконання індивідуального плану наукової роботи.
Звітні документи подаються аспірантами, здобувачами, докторантами вченому секретарю Інституту у відповідності до встановленого графіка.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect