15 червня в Інституті біології тварин НААН Відбулось розширене міжлабораторне засідання із заслуховування основних результатів дисертаційної роботи аспірантки Галини Ігорівни БІЛОЇ на тему: «Участь нейтрофільних позаклітинних пасток у запальних процесах тварин за дії наночастинок», яку буде представлено на здобуття наукового ступеня доктора філософії наук за спеціальністю 091 ‒ Біологія. Науковий керівник ‒ доктор ветеринарних наук, професор, завідувач лабораторії імунології Олег Іванович ВІЩУР.

1

Галина Ігорівна у своїй доповіді винесла на обговорення основні положення результатів роботи. Всі учасники засідання відзначили високий науковий рівень виконаної роботи, актуальність теми та ступінь наукової новизни результатів дисертаційного дослідження, широку повноту оприлюднення основних положень дисертації, наукове та практичне значення отриманих результатів.

3

Рецензенти, які ознайомлювались із роботою, зробили обґрунтований висновок про відповідність роботи встановленим вимогам, а також про можливість її рекомендації до прилюдного захисту в спеціалізованій вченій раді.

Учасники засідання обговорили можливий склад разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації доповідачки і рекомендували затвердити його на засіданні Вченої ради інституту.

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect